Obchodní podmínky

 

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.vysivani-resl.cz, provozovaném Renata Slámová, Pionýrská 1358, Velké Bílovice, 691 02, IČO:  46926135, DIČ: CZ7551124075,  bankovní účet: 236911804 / 0300.

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi cdp-praha.cz., jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

 

Vymezení pojmů


Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Registrace, objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

Registrace


Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Při registraci v internetovém obchodě eshop.floorwood.cz (dále jen „obchod“) je kupující povinen uvést pravdivě všechny údaje, které jsou prodávajícím vyžadovány jako povinné, údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Ostatní údaje kupující uvést může (ale nemusí), a to zejména pro zlepšení komunikace s prodávajícím. Registraci uzavírá kupující dobrovolně, z vlastní vůle, a má právo požadovat kdykoli od prodávajícího její úplně zrušení. Registrace kupujícího není nezbytnou podmínkou pro uzavření obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Zrušení registrace


Požadavek na zrušení registrace musí kupující odeslat e-mailem na adresu prodávajícího info@ cdp-praha.cz, a to ze stejné e-mailové adresy, jakou kupující uvedl při registraci. Ve výjimečném případě (ztráta e-mailové adresy) může prodávající určit kupujícímu jiný způsob zrušení registrace. Prodávající se zavazuje k odstranění registrace (resp. registračních údajů) kupujícího nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení požadavku na zrušení, s výjimkou nenadálých a prodávajícím neovlivnitelných faktorů (nefunkčnost internetového obchodu ze strany poskytovatele systému apod.).

Zasílání reklamních zpráv


Kupující při své registraci do systému obchodu může souhlasit s tím, aby mu prodávajícím byly zasílány reklamní zprávy, které se vztahují pouze k obchodu a k prodávajícímu, a to na e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Tyto reklamní zprávy mohou být zasílány prostřednictvím tzv. e-mailového zpravodaje, nebo prostým odesláním e-mailu z adresy prodávajícího na adresu kupujícího. Tento souhlas potvrzuje kupující při registraci ponecháním označeného pole vedle uvedení vlastní e-mailové adresy. V případě, že kupující se zasíláním reklamních zpráv nesouhlasí, může při registraci zrušit označení v uvedeném poli. Kupující má právo zasílání reklamních zpráv odmítnout i kdykoli později, a to zasláním žádosti o odstranění adresy z e-mailového zpravodaje na e-mailovou adresu prodávajícího info@cdp-praha.cz. Prodávající se zavazuje ke zrušení zasílání reklamních zpráv Kupujícímu ukončit nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení žádosti Kupujícího.

Informativní zprávy


Za reklamní zprávy nemohou být v žádném případě považovány informativní e-maily, které jsou systémem Obchodu automaticky posílány Kupujícímu, a to zejména na základě registrace kupujícího do systému Obchodu, změny údajů provedené kupujícím, objednávkou zboží apod. Současně za reklamní zprávy nemohou být považovány ani důležité e-maily týkající se provozu Obchodu, změn Všeobecných obchodních podmínek, Reklamačního řádu, nebo údajů Prodávajícího. Informativní zprávy budou kupujícímu zasílány automaticky, a to až do zrušení jeho registrace.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy


1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového Obchodu jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem.
2. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
3. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a  opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
6. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT.
7. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce  (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
10. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
11. Storno objednávky lze provést prostřednictvím emailu či telefonicky před expedicí objednaného zboží, postačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás.
12. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.
13. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.
14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.


Ochranné známky - Kupující si je vědom, že koupí produktů od prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log nebo patentů,pokud není v konkrétním případě sjednáno zvláštní smlouvou jinak.

 

Dárky, služby a benefity za odběr zboží


V rámci podpory prodeje může prodávající poskytovat kupujícímu za odebrané zboží benefity v podobě dárků, služeb či slev na nákup dalšího zboží (dále jen „benefit“). V případě, že kupující splní podmínky právě probíhající akce pro získání benefitu, vznikne právo kupujícímu na obdržení benefitu až jeho objednáním u prodávajícího. Objednávka benefitu se provádí zpravidla (nejsou-li u příslušné akce stanovena jiná pravidla) tak, že kupující do poznámky objednávky napíše, jaký benefit si objednává. Objedná-li si kupující benefit v podobě nákupu určitého zboží, služby apod. za zvýhodněnou cenu, vzniká mezi smluvními stranami kupní smlouva postupem dle těchto obchodních podmínek.  Prodávající má právo odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej, dodávka či poskytnutí benefitu, a to pouze v případě, že kupující využije dle ustanovení § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku svého práva odstoupit od smlouvy, od níž je odvozeno právo kupujícího na objednávku benefitu. V případě, že prodávající využije svého práva odstoupit od smlouvy dle tohoto odstavce, je kupující povinen vrátit prodávajícímu obdržený benefit ve lhůtě 7 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. Nevrátí-li kupující obdržený benefit řádně a včas, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu právo na vydání bezdůvodného obohacení.

 

Ceny


Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Vůči kupujícímu podnikateli jsou ceny u dovozového zboží závislé na vývoji finančního trhu, nezávisle na naší vůli a z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo na jejich změnu, vč. změny dodatečné, po přijetí objednávky. Ke změně ceny v již přijaté objednávce může dojít i v případě, kdy nezávisle na naší vůli dojde ke změně prodejní ceny objednaného zboží, zejména změnou v ceníku vydaného dovozcem.

Zálohy na zboží: U specifického zboží , které je pouze na objednávku, může být požadována nevratná záloha v obvyklé výši 80% z prodejní ceny zboží. O podrobnostech budete při objednání informováni personálem společnosti.

 

Storno objednávky

 

Storno objednávky ze strany kupujícího


V souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží pokud bylo zboží objednáno prostředky komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon). Vracené zboží musí být bezvadné a plně funkční, v původních obalech, které nebyly nešetrně otevřeny. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. V případě navrácení zboží dodaného formou zásilky, jsou odpovídající finanční prostředky včetne poštovneho a balneho vraceny výhradně bezhotovostním převodem.

Storno objednávky ze strany prodávajícího


Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

* zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

Možnost odstoupení od smlouvy se dále nevztahuje na


1. na dodávku zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
2. na zboží pořízené na leasing nebo splátkovým prodejem na zboží zakoupené za účelem dalšího prodeje
3. na zboží objednané výslovně na přání Kupujícího, které nebylo v době objednání skladem nebo pokud mezi kupujícím a prodávajícím byla uzavřena písemná kupní smlouva


Při splnění všech uvedených podmínek pro odstoupení od koupě obdrží kupující od prodávajícího e-mail, ve kterém bude informován o přijetí zboží zpět a o akceptování odstoupení od koupě. Tento mail musí kupující vytisknout, potvrdit svým podpisem a zaslat zpět, společně s číslem účtu na adresu Prodávajícího.

 

Zvláštní ujednání  při nepřevzetí zboží zákazníkem


Pokud zákazník odmítne převzít zboží řádně zaslané podle instrukcí provozovatele internetového obchodu RESL™ a neučiní tak ani při opakovaných pokusech do 10 dní  od 1.pokusu doručit zboží,  je prodávající oprávněn zboží nechat dopravit zpět do svého skladu  a vyúčtovat zákazníkovi veškeré vynaložené náklady spojené s balením zboží, dopravou  k zákazníkovi a zpět včetně ev. ostatních vzniklých vícenákladů dopravce.  V případě, že se  jedná o skladové zboží, naúčtuje  kupujícímu ještě manipulační poplatek 10% z kupní ceny. Objednávkové zboží nelze zasílat na dobírku.

 

Platební podmínky

 

1. V hotovosti


Kupující zaplatí za zboží v hotovosti v okamžiku jeho převzetí, a to přímo prodávajícímu. Platbu v hotovosti lze uskutečnit pouze ve vzorkovně prodávajícího, Renata Slámová, Pionýrská 1358, Velké Bílovice, 691 02.

2. Dobírkou


Kupující zaplatí za zboží v hotovosti v okamžiku jeho převzetí, a to pracovníkovi přepravní nebo kurýrní služby. Dobírkou lze hradit pouze zboží zasílané přepravní službou nebo rozvozem cdp-praha.cz

 

3. Bankovním převodem


Kupující zaplatí za zboží bankovním převodem na účet prodávajícího Renata Slámová, Pionýrská 1358, Velké Bílovice, 691 02, IČO:  46926135, DIČ: CZ7551124075,  bankovní účet: 236911804 / 0300, ještě před dodáním zboží. Zboží je mu poté zasláno  přepravní službou nebo rozvozem DHL

 

Přeprava a dodání zboží


Obecná doručovací doba je do 3 pracovních dní u podlahové chemie, u zboží s délkou větší než 2m a paletové přepravy 3 -14 dnů. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

1. Osobní odběr


Kupující si objednané zboží vyzvedne osobně na adrese, kterou prodávající zveřejní jako místo pro osobní odběr, a to v prodávajícím uvedené pracovní době.

2. Obchodní balík


Kupujícímu bude objednané zboží doručeno přepravní službou TOPTRANS, GEIS nebo dopravou CDP s.r.o.

Aktuální ceny dopravy jsou vždy k dispozici přímo v systému Obchodu a jsou k vidění při zadávání objednávky:

Kupující je povinen zadat správné údaje pro výpočet ceny za dopravu. Pokud prodávající  zjistí, že byly zadány špatné údaje, kupující bere na vědomí, že mu bude cena upravena dle aktuálních správných údajů.Převzetí zboží


Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

 

Reklamace a záruka zboží

http://www.vysivani-resl.cz/cs/content/2-reklamace-a-zaruka-zbozi

Odstoupení od kupní smlouvy (pouze pro fyzické osoby bez IČ)


Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo již odeslané či jím přijaté zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu, v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. V případě, že je zboží používáno a částečně opotřebováno, prodejce vypočte náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená cena. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížené o skutečně vynaložené náklady, příp. ponížená o částku úměrnou opotřebení), na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Skutečně vynaložené náklady jsou stanoveny součtem nákladů na zpracování a vyřízení objednávky, expedici, balení, dopravné.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:


1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.
3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (např. podlahové krytiny v rolích), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

Zboží spolu s odstoupením od smlouvy zašlete na adresu:
Renata Slámová, Pionýrská 1358, Velké Bílovice, 691 02.


Ochrana osobních údajů

http://www.vysivani-resl.cz/cs/content/1-ochrana-osobnich-udaju

Další práva a povinnosti smluvních stran


1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.


Doručování


1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
2. Zpráva je doručena:

* v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.
* v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem.
* v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.
* v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.


Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku


Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


Závěrečné ustanovení


1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.  Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
5. Kontaktní údaje prodávajícího:

 

Adresa pro doručování:  Renata Slámová, Pionýrská 1358, Velké Bílovice, 691 02

 

Adresa elektronické pošty: strojovevysivani@seznam.cz

Telefonní kontakt: +420 776 552 707

 


Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. 09. 2011. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
DPH 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Ceny jsou s DPH

Košík K pokladně